10: Tjänster, service och räkningar

Lär dig 20 spanska ord om dagen.

Tjänster, service och räkningar.

1. Comprar ( Kåmprarr ) – Köpa, att köpa.
2. Vender ( Vänndärr ) – Sälja, att sälja.
3. Contrato ( Kåntrattå ) – Kontrakt.
Contratar ( Kåntrattarr ) – Anlita, att anlita.
4. Pedir ( Päddirr ) Be om, beställa.
Pedido ( Päddidå ) – Beställning, förbeställning. 
Pedir hora ( Päddirr åra ) – Beställa tid.
5. Reservar ( Räsärvarr ) – Reservera.
6. Pagar ( Pahgahrr ) – Att betala. 
7. Cobrar ( Kohbrarr ) – Att få betalt, att ta betalt.
8. Cuenta ( Koänntah ) – Räkning.
Cuenta de banco ( Koänntah dä bannkko ) – Bankkonto.
8. Recibo ( Rähsihbå ) – Kvitto.
9. Factura ( Facktorah ) – Faktura, specifficierat kvitto.
10. Presupuesto ( Prähsopoäståh ) – Offert, budget.
11. IVA ( Ivvah ) – Moms.
12. Impuesto ( Impoäsståh ) – Skatt.
12. Reclamo ( Rähklammå ) – Reklamera, klaga.
13. Devolución ( Dävålosiåhn ) – Återlämning. återbäring.
14. Suma ( Sohmmah ) – Summa.
15. Faktura de la luz ( Facktorah ) – Elräkning.
16. Faktura del agua ( Facktorah däll agoah ) – Vattenräkning.
17. Atención al cliente ( Attännsiån all kliänttä ) Kundjänst. 
18. Responsable ( Rässpånssabläh ) Ansvarig.
19. Trámite ( Trrahmittäh ) – Officiella handlingar. ( Brukar 
också referera till pappersarbeten,fylla i ansökningar 
formalia, inlämning av handlingar till myndigheter, få 
papper stämplade av tjänstemän, övriga professionella 
o.s.v.
20. Denuncia ( Dänonsiah ) – Anmälan, Polisanmälan.
21. Garantia ( Gahrahntiah ) – Garanti.
22. Notificacíón ( Nåttifficasiåhn ) – Delgivning. ( Används 
även av privata bolag som påminnelse om utebliven 
betalning.)


Och lite bonusord:

Obs: Nedanstående yrken är skrivna i maskulin form på spanska . Bytt ut sista bokstaven mor A om den är en vokal eller lägg till ett A om den är konsonant så blir det alltid i feminin form spanska. Eller tvärtom, bytt ut A mot O om du vill få det till maskulin form.

23. Transporte a domiclio.( Transpårtä ah domissiliå ) – 
Hemkörning.
24. Fibra ( Fibrrah ) – Fiber.
25. Electricidad ( Ällektricidadd ) – El.
25. Corte de luz ( Kårtäh dä los ) – Elavbrott.
26. Atasco ( Attaskåh ) – Stopp i avloppet.
27. Electricista ( Älläktrisistta ) – Elektriker.
28. Fontanero ( Fånttahnärå, mask ) – Rörmokare, vvs-are.
29. Pintor ( Pinntår, mask ) – Målare.
30. Albañil ( Allbahnyjill ) – Murare.
31. Carpintero ( Karrpinntärå, mask ) – Snickare.
32. Técnico ( Täkknnikå, mask ) – Tekniker, reparatör.
33. Vidriero ( Vidriärå, mask ) – Glasmästare.
34. Herrero ( Ärrärå, mask ) – Smed.
35. Jardinero ( harrdinärå, mask ) – Trädgårdsmästare.
36. Limpia piscinas ( Limmpiah pissinnas ) – Poolkille.
37. Limpiadora ( Limpiahdårah, fem ) – Städerska.
38. Colocador de piso ( Kållåkahdår dä pisså ) – Golvläggare.
39. Gestor ( Hästår, mask ) – Revisor.
40. Notario ( Nåttariå, mask ) – Notarie.
41. Reparador ( Räpparadår ) – Reparatör. 
42. Rebaja ( Rähbahah ) – Rabatt.
43. Comición ( Kåmissiåhn ) – Provision.
44. Caro ( Kahrå ) – Dyrt.
44. Barato ( Barahtåh ) – Billigt.
45. Porcentaje ( Pårsenntahä ) – Procent.
46. Autoridades ( Aotåridadäss ) – Myndigheter.
47. Internet – Internet. 
48. Cable ( kahbblä ) – Kabel.
49. Alquilar ( Allkillarr ) – Att hyra, hyra ut.
Alquiler ( Allkillär ) – Månadsavgift. Uthyrning.
50. Servicio ( Särvissiå ) – Service.
51. Atrazado ( Attrasahdå ) – Försenad, försenat.