12: Ute i naturen

Lär dig 20 spanska ord om dagen.

Ute i naturen.

1. Arbol ( Arrboll ) – Träd.
Madera ( Madderah ) – Trä.
2. Hierba ( Ijärbbah ), Pasto ( Passtå ) – Gräs.
3. Piedra ( Piäddra ) – Sten.
4. Montaña ( Månttanyja ) – Berg. ( Över 700 meter )
5. Monte ( Månntä ) – Berg ( Mindre än 700 meter )
6. Colina ( Kållinna ) – Kulle.
7. Planta ( Planntta ) – Växt.
8. Plantación ( Planntahsiåhn ) – Åker.
9. Arbusto ( Arrbostå ) – Buske. 
10. Invernadero ( Innvärnahdäråh ) – Växthus, drivhus.
11. Flor ( Flår ) – Blomma.
12. Campo ( Kammpå ) – Fält, land.
13. Siembra (Ssiämbrrah) – Så.
14. Cosecha ( Kåssätchah ) – Skörd.
15. Lluvia ( Jovjah ) – Regn.
16. Seco ( Sekkå ) – Torr, torrt.
17. Mojado ( Måhahdå ) – Blöt.
18. Camino ( Kamminnåh ) – Väg, stig.
19. Tractor ( Trakktår) – Traktor.
20.. Semilla ( Semijah ) – Frö.

Lite bonusord.

21. Tiempo ( Tiämpå ) – Väder.
22. Tormenta ( Tårmäntta ) – Storm.
23. Sequia ( Säkkiah ) – Torka.
24. Ganado ( Gannahdå ) – Boskap.
25. Cabaña ( Kabahnyjah ) – Stuga.
26. Altura ( Alltorah ) – Höjd.
27 Metros ( Mähtråss ) Meter.
28 Roca ( Rokka ) – Bergsten.
29 Arbolera ( Arrbållärah ) – Lund.
30. Hierva ( Yjärbbah ) – Örter.

Lite överkurs.

31 Malas hiervas ( Mallas järvass ) – Ogräs
32. Jardín ( Harrdinn ) – Trädgård.
33. Valla ( Vahjjah ) – Staket.
34. Cortijo ( Kårttihå )- Bondgård. 
35. Castillo ( Kasstijå ) – Borg, slott.
36. Fortaleza ( Fårtallässah ) – Fästning.
37. Muro ( Morå) – Stenvägg, mur.
38. Torre ( Tårrä ) – Torn.
39. Valle ( Vajäh )- Dal.
40. Naturaleza ( Natorahllessah ) – Natur.
41. Arboleda ( Arrbålledah ) – Lund.
42. Riego ( Rriäggå ) – Bevattning.