4: I mataffären

Lär dig 20 spanska ord om dagen.

I mataffären:

1. Supermercado ( Sopermärkkadåh ) – Mataffär. 
2. Carro ( Karrå ) – Kundvagn.
3. Cesta ( Zässtah ) – Kundkorg.
4. Caja ( Kahchah ) – Kassa 
5. Contado ( Konntahdå ) – Kontant.
6. Cambio ( Kammbiåh ) – Växel, byte, utbyte.
7. Fresco ( Fräskkå ) – Färsk.
8. Congelado ( Konnchelladåh ), Fryst . 
Congelador ( Konnchelladår ) – Frys. 
9. Fecha ( Fätcha ) – Datum.
10. Caducidad ( Kahdossidahd ) – Utgångsdatum.
11. Elaboración ( Ällabårahssiån ), Fabircación 
( Fahbrikkassiån ) – Tillverkning.
12. Pasillo ( Pahsiyjåh ) Gång.
13. Verduras ( Värdohrahs, plur ) – Grönsaker. 
Verdura ( Värdorah, sing ) – Grönsak.
14. Frutas ( Frottass ) – Frukter. Fruta ( Frottah ) – Frukt.
15. Ternera ( Tärrnärah ) – Nötkött.
16. Pescado ( Päzzkahdåh ) Fisk, ( Fiskat, död fisk. ) – Pez 
( Pähzz ) – Levande fisk. Pescar ( Pässkarr ) Fiska.
17. Pollo ( Påhyjåh ) – Kyckling.
18. Bebidas ( Bähbihddahss) – Dryck. 
18,5 Comida ( Kåmiddah ) Mat.
19. Lácteos ( Lakktäåss ) – Mejeriprodukter.
20. Precio ( Pressiåh ) – Pris.

Och 10 bonusord:

21. Rebajas ( Rähbahchass, plur ) Rabatter. Rebaja ( 
Rähbbachah ) – Rabatt 
22. Barato ( Bahrahttåh ) – Billig, billigt.
23. Caro ( Kahråh ) – Dyr, dyrt.
24. Kilo ( Kihllåh, sing ) – Kilo. Kilos ( Kihllåhs, plur ) – Kilon.
25. Gramo ( Grahmmoh ) Gram. Gramos ( Grahmmås, plur
26. Perfumeria ( Pärfomäriah ) – Skönhetsprodukter.
27. Articulos de limpieza ( Arrttikolås då limmppiäzzah ) – 
Städartiklar.
28. Panaderia ( Pannahdäryahh ) – Bageri. brödavdelning. 
29. Carniceria ( Kahrnissärriah ) – Köttavdelning.
30. Verduleria ( Värdolleriah ) – Grönsaks – och fruktavdelning.

Och lite överkurs:

31. Novedad ( Nåvähdahd ) – Nyhet.
31. Talle ( Tahyjä ), Storlek gällande kläder och skor m.m Tamaño ( Tahmmannyjå ) – Storlek ( i allmänhet ).
32. Pequeño ( Pekkänyjåh ) Liten, litet.
32. Grande ( Granndäh ) – Stor, stort.
33. Bolsa ( Bålssah ) – Kasse, påse.
34. Separador ( Säpparadår ) – Avskilljare. ( Kassapinne ) 
35. Entrada ( Äntraddah ) – Ingång.
35,5 Salida ( Salliddah ) Utgång. Salida de emergencia 
( Sallidah dä´emmerchänssiah ) – Nödutgång.
36. Abierto ( Ahbbiärtåh ) – Öppen, öppet.
37. Serrado ( Cerrahdåh ) Stängd, stängt.
38. Feriado ( Fähryahdåh ) Helg.
39. Horario ( Åhrahryåh ) – Öppettider.
40. Moneda ( Måhnnäddah ) – Mynt.
41. Billete ( Biyjättäh ) Sedel. 
42. Comprar ( Kommpraahrr ) – Köpa.
43. Dinero ( Dinnäroh ) – Pengar.
44. Devolución ( Devålohssyåhn ) – Åtrlämning, ge tillbaka.
45. Gusto ( Goståh ) – Smak. 
Gusta ( Gostah ) – Gilla, tycka om. 
46. Mercadillo ( Märkkadiyjo ) – Marknad, gatumarknad.
47. Balanza ( Ballanza ) – Våg.
47,5 Pesar ( Påssahrr ) – Väga.
48. Recibo ( Rrässibå ) – Kvitto.
49. Cajera, ( Fem. ), Cajero ( Mask. ) ( Kahchärå ) – Kassör.
50. Banda ( Banndah ) – Kassaband.