7: Månader, veckor och dagar

Lär dig 20 spanska ord om dagen.

Månader, veckor och dagar.

1. Año ( Ahnjå ) – År
2. Mes ( Mäss, sing ) – Månad.
Meses ( Mässäss, plur ) – Månader. 
3. Enero ( Ännärå ) – Januari.
4. Febrero ( Fäbbrärå ) – Februari.
5. Marzo ( Marrsåh ) – Mars. 
6. Abril ( Abrill ) – April.
7. Mayo ( Mayjåh ) – Maj.
8. Junio ( Honjå ) – Juni
9. Julio ( Holjå ) – Juli.
10. Agosto ( Aggåståh ) – Augusti.
11. Septiembre ( Säptiämbräh ) – September. . 
12. Octubre ( Åktobräh ) – Oktober.
13. Noviembre ( Nåvviämbräh ) – November.
14. Diciembre ( Dissiämbräh ) – December.
15. Dia ( Diah ) – Dag.
17. Lunes ( Lonäss ) – Måndag.
18. Martes ( Marrtäss ) – Tisdag.
19. Miércoles ( Miärrkåläss ) – Onsdag.
20 Jueves ( Hoäväss ) – Torsdag.
21. Viernes ( Viärrnäss ) – Fredag.
22. Sábado ( Sabbadåh ) – Lördag.
23. Domingo ( Dåminngå ) – Söndag.

Och lite bonusord:

24. Estrella ( Ästräjyah ) – Stjärna.
25. Signo ( Siggnåh ) – Tecken.
26. Invierno ( Innviärnåh ) – Vinter.
27 Verano ( Verranåh ) – Sommar.
28. Primavera ( Primmavärah ) – Vår.
29. Otoño ( Ottonjyå ) – Höst. 
30. Fin de semana ( Finn dä sämmannah ) – Helg.
31. Feriado ( Färiaddå ) – Röd dag.
32. Fecha ( Fätchah ) – Datum.
33. Calendario ( Kallendariå ) – Kalender.
35. Número de semana ( Nomäöråh dä semmanna) 
Veckonummer.
36. Libre ( Libbrä ) – Ledigt. 
37. Mañana ( Manjyanna ) – Morgon, imorgon.
38 Mediodia ( Mädiådiah ) – Mitt på dagen. ( Lunchtid )
39. Tarde ( Tarrdäh ) – Eftermiddag, sen, sent.
40. Noche ( Notchäh ) – Natt.

Och lite överkurs:

Número ( Nommähråh, sing ) – Nummer
Números ( Nommährås, plur ) – Nummer

41. Uno – ( Onnå, mask ) En, ett. ( Unna, fem )
Unos ( Unnås, plur) – Några.
41. Dos ( Dåss ) – Två.
43. Tres ( Träss ) – Tre.
44. Cuatro ( Quattrå ) – Fyra.
45. Cinco ( Sinnkåh ) – Fem.
46. Seis ( Säiss ) – Sex.
Sexo ( Säxå ) – Kön, Sexakt.
47. Siete ( Siättä ) – Sju.
48. Ocho ( Åtchå ) – Åtta.
49. Nueve ( Noävvä ) – Nio.
50. Dies ( Djäss ) – Tio.
51. Once ( Ånnssäh ) – Elva.
52. Doce ( Dåssäh ) – Tolv.
53. Trece ( Trässäh ) – Tretton.
54. Catorce ( Kattårsäh ) – Fjorton.
55. Quince ( Kinnsäh ) – Femton.
56. Dieciséis ( Diässisäjs ) – Sexton.
57. Diecisiete ( Diässissiättä ) – Sjutton.
58. Dieciocho ( Diässiåtchå ) – Arton.
59. Diecinueve ( Diässinoäväh ) – Nitton.
60. Veinte ( Väinntäh ) – Tjugo.
61 Veintiuno ( Väinntionåh ) Tjugoett.
62. Veintidós ( Väinntidås ) Tjugotvå. 
63. Veintitrés o.s.v. 
64. Treinta ( Träinntah ) – Trettio.