9: Färg, längd, vikt och form

Lär dig 20 spanska ord om dagen.

Färg,längd, vikt och form:

1. Color ( Kållår ) – Färg.

2. Blanco ( Blannkåh ) – Vit.

3. Amarillo ( Ahmmariyjo ) – Gul, gult.

4. Verde ( Värrdäh ) – Grön, grönt.

5. Azul ( Ahsol ) – Blå, blått.

6. Rojo ( Rråchå ) – Röd, rött.

7. Rosado ( Råssadåh ) – Rosa.

Rosa ( Råhssa ) – Rosa.

8. Gris ( Gris ) – Grå, grått.

9. Negro ( Näggrå, mask ) – Svart, svart man.

Negra ( Någgrah, fem) – Svart, svart kvinna.

10. Celeste ( Sellestäh ) – Ljusblå, ljusblått.

11. Bordo ( Bårdå ) – Vinröd, vinrött.

12. Redondo ( Rädåndå ) – Rund, runt.

13. Cuadrado ( Koadrahdå ) – Fyrkant, fyrkantigt.

14. Triangulo ( Triangolå ) – Triangel.

Triangulado ( Triangolladå ) – Trekantigt.

15. Rectangulo ( Rektangollå ) – Rektangel.

16. Plano ( Plahnnåh ) – Plant.

17. Alto ( Alltåh ) – Hög, högt.

18. Bajo ( Bachå ) – Låg, lågt.

19. Corto ( Kohrtåh ) – Kort.

20. Hondo ( Åhndå ) – Djupt.

21. Profundidad ( Pråfondidadd ) Djupt.

22. Milímetro ( Millimätrå ) – Milimeter

23. Centímetro ( Senntimätråh ) – Centimeter.

24, Metro ( Mättrå ) – Meter.

25. Kilometro ( Killåhmätråh ) – Kilometer.

26. Peso ( Pähsså ) – Vikt.

27. Gramo ( Grammå) – Gram.

28. Kilo ( Killå ) – Kilo.

29. Tonelada ( Tånnälahdah ) – Ton.

30. Distancia ( Disstanssiah ) – Avstånd.

32. Medida ( Mäddiddah ) – Mått.

Och bonusord:

33. Gordo ( Gårdå, mask ) – Tjock, tjockt.

Gorda ( Gårdah, fem ) – Tjock.

34. Altura ( Alltorah ) – Höjd.

35. Profundidad ( Pråfondidadd ) – Djup, djupt.

36. Bajo ( Bachå ) – Låg, lågt.

37. Alto ( Alltå, mask ) – Hög, högt.

Alta ( Alltah, fem ) – Hög, högt.( T.ex högt musik- musica

alta ).

Altura ( Alltorah ) – Höjd.

38. Flaco ( Flakkåh, mask ) – Smal.

Flaca ( Flakkah, fem ) – Smal.

39. Altitud ( Alltitod ) – Höjd.

40. Doblado ( Dåblahdå ) – Böjd.

41. Corto ( Kåhrtåh ) – Kort.

42. Largo ( Larrgå ) – Lång.

43. Grande ( Granndäh ) – Stor, stort.

42. Pequeño ( Pekäänyjåh ) – Liten, litet,

Chico ( Tchikkåh ) – Liten, litet.

43. Espacio ( Ässpassiå ) – Utrymme.

44. Volumen ( Volomänn ) – Volym.

45. Medida ( Mähdiddah ) – Mått.